Obsah

logo

 

Díky MAP IV pokračuje kontinuálně na území SO ORP Rakovník proces Místního akčního plánování již od roku 2016.

*

MAP  je produktem spolupráce partnerů v  území, stanovuje priority a  jednotlivé kroky nutné k  dosažení cílů vzdělávací politiky v  území na  základě místní potřebnosti a  naléhavosti, lokálních přínosů a  podloženosti reálnými daty a  analýzami z  území. Prioritně je zaměřen na  rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a  žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a  základního vzdělávání, zájmového a  neformálního vzdělávání. Tomuto  zaměření odpovídá území realizace i  výběr partnerů pro  realizaci MAP a  zaměření sběru dat.  

*

Kulturu motivující k  maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i  ve  spolupráci škol s  organizacemi poskytujícími neformální a  zájmové vzdělávání tak, aby se  využil místní potenciál pro  rozšíření příležitostí pro  učení  žáků nebo pro  sdílení a  výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a  dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání. 

*

Hlavním přínosem  realizace projektu MAP je osobní profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků škol, budování a  rozvoj udržitelného systému komunikace a spolupráce mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v  území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v  místních mateřských a  základních školách, ale také k  řízenému rozvoji dalších služeb na  podporu vzdělávání dětí a  mládeže.

*

Specifické cíle projektu:

* Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.

* Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

*

Cílové skupiny projektu:

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé
Široká veřejnost
Pracovníci školských poradenských zařízení
Děti, žáci ZŠ
Rodiče dětí a žáků
Ostatní aktéři v oblasti vzdělávání
Pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou

*
logo

Místní akční plán ORP Rakovník IV s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/23_017/0008300 realizuje Rakovnicko o.p.s.
v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

logo