Obsah

MAP

*

MAP, neboli Místní akční plán vzdělávání, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

*

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

*

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rakovnicko s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002122 realizuje Místní akční skupina Rakovnicko v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.