Obsah

Akce klima
Místní akční plán (MAP) by měl reagovat na potřebu vzdělávací politiky ČR do roku 2020 "odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém a zároveň podporovat spolupráci v územích".
 

Realizace MAPů je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV (Operační program výzkum, vývoj, vzdělání). KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol. 

Diagram

Posláním akce KLIMA je úspěch pro každé dítě. Toho může být dosaženo tím, že učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání žáků závisí na tom, co učitelé dělají, nebo naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě a tedy možnými nositeli změny. Učitelé jsou ochotni více mluvit o učení se než o vyučování. Hodnocení je považováno za důležitou zpětnou vazbu. Učitelé/lídři věří, že mají zodpovědnost za budování pozitivních vztahů ve třídách/sborovnách. Učitelé vědí, že chyba neznamená selhání, ale přiležitost k učení se. 

 

Akce KLIMA umožňuje propojit aktivity od úrovně systému - individuální projekty systémové, přes střední úroveň (individuální projekty ostatní - projekty koncepční, tematické sítě a spolupráce), až na úroveň jednotlivých škol (zjednodušená forma financování). V projektech systémových a koncepčních se budují kapacity, které následně umožní plošné šíření prostřednictvím projektů zjednodušeného financování. 

 

Projekty výzvy MAP umožní v územích zapojit do diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery. 

 

MAP respektuje již vzniklá partnerství škol se zřizovateli a dalšími vzdělávacími institucemi, organizacemi působícími ve vzdělávání a rodiči, ale také území, která jsou v síťování a strategickém plánování teprve na začátku a o tvorbu MAP v požadovaném partnerství jeví zájem. 

 

Prioritní opatření, která bude MAP nastavovat:

1) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

2) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Volitelná opatření MAP:

4) Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií - polytechnické vzdělávání

5) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

6) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

7) Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

8) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

9) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

10) Kariérové poradenství v základních školách 

 

Doplňková opatření MAP:

11) Investice do rozvoje kapacit základních škol

12) Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP

 

Základním územím pro MAP je správní obvod ORP s tím, že funkční vymezení území může upravit Regionální stálá konference. 

 

Zdroj informací