Obsah

MAP

V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území do MAPů (současně i do Krajských akčních plánů), které budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV a IROP, a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím MAPů tedy bude řízena synergie OP VVV a IROP.

 

V MAPu je dobré zmínit investiční akce u jednotlivých prioritních, doporučených, či průřezových a volitelných opatření. Operační programy podporující investiční projekty škol budou vyžadovat doložení souladu těchto projektů s MAP.

 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území. 

 

Výstupy MAP

= Strategický rámec MAP do roku 2023

dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území

= Soubor aktivit

  • navržení konkrétních řešení místních problémů v dohodnutých prioritách, návrh jednoduchých aktivit přispívajících ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků s malými finančními nároky
  • aktivity uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv, krajských a státních dotačních programů, nebo jiných operačních programů
  • aktivity cílené mimo resort školství (sociální služby, neformální vzdělávání), podpora spolupráce v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků, preventivně výchovné aktivity a další.  


​= Partnerství

široká platforma spolupracujících subjektů vzniklá na dohodě relevantních aktérů v příslužném území MAP, zahrnující zástupce ze tří základních skupin:

1. Zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení

2. Školy, poskytovatelé vzdělávání

3. Žáci, rodiče