Obsah

Inkluzivní vzdělávání začlěňuje všechny žáky do běžných škol. Jedná se o individuální vzdělávání, kdy se edukační prostředí přizpůsobuje žákům a jejich odlišnostem. Cílem MAP je zajištění dostatečného kvalitního personálního obsazení ve školách na pozicích, jako je asistent pedagoga, školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva v MŠ aj. Podpora vzdělávání pedagogů právě v oblasti inkluze a vybavení škol speciálními pomůckami. 

Odborníkem pro oblast inkluzivního vzdělávání v procesu Místního akčního plánování na území Rakovnicka je Ing. Marie Kruntová.