Obsah

MAP III

*

Díky MAP III pokračuje kontinuálně na území ORP Rakovník proces Místního akčního plánování již od roku 2016.

*

MAP  je produktem spolupráce partnerů v  území, stanovuje priority a  jednotlivé kroky nutné k  dosažení cílů vzdělávací politiky v  území na  základě místní potřebnosti a  naléhavosti, lokálních přínosů a  podloženosti reálnými daty a  analýzami z  území. Prioritně je zaměřen na  rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a  žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a  základního vzdělávání, zájmového a  neformálního vzdělávání. Tomuto  zaměření odpovídá území realizace i  výběr partnerů pro  realizaci MAP a  zaměření sběru dat.  

*

Kulturu motivující k  maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i  ve  spolupráci škol s  organizacemi poskytujícími neformální a  zájmové vzdělávání tak, aby se  využil místní potenciál pro  rozšíření příležitostí pro  učení  žáků nebo pro  sdílení a  výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a  dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání. 

*

Hlavním přínosem  realizace projektu MAP je budování a  rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v  území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v  místních mateřských a  základních školách, ale také k  řízenému rozvoji dalších služeb na  podporu vzdělávání dětí a  mládeže.

*

Podpora a ralizace hlavních směrů vzdělávací politiky Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže: Strategie 2030+:

  • Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.
  • Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

*

Místní akční plán ORP Rakovník III s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022992 realizuje Místní akční skupina Rakovnicko v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.