Obsah

Základní vzdělání je důležité k vytvoření základů pro celoživotní učení. Cílem místního akčního plánování je vytvořit podmínky pro realizaci cílů vytyčených školními vzdělávacími programy a celkově pro harmonický a všestranný rozvoj žáka. Realizovat aktivity zaměřené na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, přírodovědných a technických oborů, polytechnické výchovy, digitálních dovedností a jazykového vzdělávání s důrazem na rozvoj sociálních a občanských dovedností.

Odborníkem pro oblast základního vzdělávání v procesu Místního akčního plánování na území Rakovnicka je Mgr. Karel Folber, ředitel 1. ZŠ Rakovník.